اجتماعی

مردم ولسوالی سنگتخت وبندر از پول وجوهات دینی تعمیر یک مرکز صحی را ساختند
عالمان دینی بامیان؛« گله و شیربها حرام است» حکومت باید در زمینه تطبیق این فتوا آنان را یاری کند
گل جان سمر برنده جایزه زنان کار آفرین انستیتیوت توسعه وحمایت از اقتصاد زنان امریکا شد.
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران