اجتماعی

پولیس بامیان ۳ تن را به مظنونیت فریبکاری بازداشت کرد
 WFPبرای بیش از ۴۸ هزار خانواد‌ه در دایکندی کمک توزیع می‌کنند
هفتاد تن در دایکندی در باره کاهش خطرات احتمالی حوادث طبیعی آموزش دیدند مصادف با روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی، ریاست حوادث طبیعی ولایت…
مردم ولسوالی سنگتخت وبندر از پول وجوهات دینی تعمیر یک مرکز صحی را ساختند
عالمان دینی بامیان؛« گله و شیربها حرام است» حکومت باید در زمینه تطبیق این فتوا آنان را یاری کند
گل جان سمر برنده جایزه زنان کار آفرین انستیتیوت توسعه وحمایت از اقتصاد زنان امریکا شد.
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران